Winkelwagen:In winkelwagen: 0 produkten
Categorieën
Informatie
■ Buikbanden Info
■ Stel zelf je Buikband samen
■ Betaling & Verzending
■ Klantenservice
■ Veel gestelde vragen
■ Naar Winkelwagen
■ Contact
■ Links
Volg ons via
Vind ons leuk op Facebook en ontvang 15% korting!

Aanbiedingen
Winkelwagen
  0 produkten
WinkelwagenAfrekenen
Nieuws Blog
Baby in slaap binnen een minuut 10.04.2015
Rachel McAdams kapot van babynieuws Gosli 28.01.2015
Vier kinderen in 9 maanden 04.11.2014
Goede vetten tegen baby’s overgewicht 10.05.2014
Kelly Clarkson wil baby als kerstcadeau17.10.2013
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden BuikBandana™ <

Algemene Voorwaarden van BuikBandana™, gevestigd te Roosendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20140977
Versie geldig vanaf 01-01-2008

  Artikel 1. Algemeen
  1.1 Onder BuikBandana™ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Webwinkel BuikBandana™ (http://www.buikbandana.nl)
  1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met BuikBandana™ voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
  1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien BuikBandana™ voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
  1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door BuikBandana™ erkend.
  1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
  1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

  Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
  2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door BuikBandana™.
  2.2 Overeenkomsten tot levering van goederen en/of diensten binden BuikBandana™ eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door BuikBandana™ of een door BuikBandana™ verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
  2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn BuikBandana™ en klant hieraan gebonden.
  2.4 Aanbiedingen van BuikBandana™ gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  2.5 BuikBandana™ kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

  Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
  3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euros uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
  3.2 BuikBandana™ garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de bestelling/ overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
  3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  Artikel 4. Aflevering
  4.1 Indien de goederen uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde goederen zal BuikBandana™ verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde goederen vindt plaats op het bij BuikBandana™ bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, of afgegeven op het door de klant opgegeven en bij BuikBandana™ aangegeven afleveradres.
  4.2 Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant.
  4.3 Aan de leveringsplicht van BuikBandana™ zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BuikBandana™ geleverde goederen door TNT Post zijn afgeleverd.
  4.4 Ingeval van weigering van de aangeboden goederen komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde goederen geheel voor rekening van de klant, tenzij de klant op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

  Artikel 5. Levertijd
  5.1 Een door BuikBandana™ opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van BuikBandana™ zijn, waarna BuikBandana™ zal trachten om binnen 4 werkdagen levering te doen plaatsvinden.
  5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal BuikBandana™ (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 7 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) zo spoedig mogelijk na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

  Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
  6.1 Onverminderd de rechten van BuikBandana™ op basis van de wet is BuikBandana™ gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de klant indien na het sluiten van de overeenkomst aan BuikBandana™ omstandigheden ter kennis komen die BuikBandana™ goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien BuikBandana™ bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de klant, een eigen aanvraag tot faillissement door de klant, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de klant of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
  6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan BuikBandana™ zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is BuikBandana™ bevoegd de overeenkomst te ontbinden. BuikBandana™ dient de klant hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
  6.3 De klant heeft het recht om bij geleverde goederen op grond van een bestelling bij BuikBandana™, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan BuikBandana™ heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij BuikBandana™. De klant dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de klant. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de goederen bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt BuikBandana™ na ontvangst en controle van de terugontvangen goederen de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de klant kosteloos wordt terugbetaald.
  6.4 Een door u zelf samengestelde buikband kan niet meer worden omgeruild omdat deze buikband zo persoonlijk is en dus niet meer in ons assortiment is te plaatsen.

  Artikel 7. Overmacht
  7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop BuikBandana™ geen invloed heeft en die de levering van goederen belemmeren of onmogelijk maken, ?daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij BuikBandana™ en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.?
  7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BuikBandana™ de verbintenis had moeten nakomen.
  7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door BuikBandana™ niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  7.4 Indien BuikBandana™ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

  Artikel 8. Garantie
  8.1 BuikBandana™ biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde goederen dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze goederen, zonder evenwel de rechten van de klant voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
  8.2 BuikBandana™ is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de goederen.
  8.3 De klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, beschadigd of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan BuikBandana™) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan BuikBandana™. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan BuikBandana™ schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  8.4 Indien klachten van de klant door BuikBandana™ gegrond worden bevonden, zal BuikBandana™ naar haar keuze of de geleverde goederen kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van BuikBandana™ en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende goederen, dan wel (naar keuze van BuikBandana™) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van BuikBandana™ gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van BuikBandana™ voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  8.5 BuikBandana™ is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
  8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens BuikBandana™ in gebreke is; B) de klant de geleverde goederen zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van BuikBandana™ en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  Artikel 9. Betaling
  9.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschied de betaling altijd middels vooruitbetaling. Betaling in termijnen is niet mogelijk. Goederen worden uitsluitend verzonden nadat BuikBandana™ het volledige aankoopbedrag heeft ontvangen.
  9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
  9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de klant of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van BuikBandana™ en de verplichtingen van de klant jegens BuikBandana™ onmiddellijk opeisbaar.
  9.4 Indien BuikBandana™ haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de klant een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
  9.5 Indien BuikBandana™ kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

  Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
  10.1 Het eigendom van alle door BuikBandana™ aan de klant verkochte en geleverde goederen blijft bij BuikBandana™ zolang de klant de vorderingen van BuikBandana™ uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant de verrichte betalingen uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van BuikBandana™ wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
  10.2 De door BuikBandana™ geleverde goederen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  10.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  10.4 De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan BuikBandana™ of een door BuikBandana™ aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin BuikBandana™ haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die goederen aldaar mee te nemen.
  10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht BuikBandana™ zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  10.6 De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan BuikBandana™.

  Artikel 11. Privacy
  11.1 BuikBandana™ respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door BuikBandana™ niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring. Klik hiervoor meer informatie over het privacy beleid van BuikBandana™.

  Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
  12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door BuikBandana™ geleverde goederen, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, ?sui generis ?databankrechten, etc., uitsluitend bij BuikBandana™ en/of haar leveranciers.
  12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

  Artikel 13. Toepasselijk recht
  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van BuikBandana™ is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het “Weens Koopverdrag” is uitdrukkelijk uitgesloten.

  Artikel 14. Geschillen
  14.1 De klant kan voor vragen en/of klachten bellen en/ of e-mailen naar de Klantenservice van BuikBandana™ op het nummer 0165785508, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10:00 - 16:00 uur of mailadres: klachtendesk@buikbandana.nl. Klachten worden doorgaans binnen 7 werkdagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de klant op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
  14.2 De klant is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de klant het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

Ga verder